પપ્પાનો દિવસ ~વર્ષા શાહ

“મને હતું જ કે તારો ફોન આવવો જોઈએ––

હમણાં.  અબી જ.

આજે તારે ત્યાં તો ફાધર્સ ડે, ખરુંને?

ગઈ કાલ રાતથી તારી રાહ જોતો હતો.”

પપ્પાનો આ વર્ષો જૂનો સંવાદ.

 

એ અવાજના ભણકારા કાનમાંથી નથી જતા.

 

આજે તમારો દિવસ છે–– પપ્પા, ફોન ઉપાડો!

 

“બેટા, જોને પેલો ઉપરવાળો લઇ નથી જતો, થાક્યો છું હવે”

બે દસકાની એમની એક જ ફરિયાદ.

એ સાદ તો જો કે ઉપરવાળાએ સાંભળ્યો, પણ

 

એ અવાજના ભણકારા કાનમાંથી નથી જતા.

 

પેલે છેડે વરંડામાં ઉભા છે

મારા ફોનની રાહ જોતા––

 

પપ્પા, સાંભળો છો કે?

 

 

 

Leave a Reply